Wiadomości z Żor

Urząd Miasta Żory prowadzi kontrole palenisk

  • Dodano: 2021-03-17 07:30, aktualizacja: 2021-03-17 07:36

Trwają kontrole palenisk przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta Żory. Przypominamy, że właściciel kontrolowanej nieruchomości lub dorosły domownik ma obowiązek wpuszczenia upoważnionych pracowników w celu przeprowadzenia kontroli paleniska.

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w domowych piecach, jest jedną z przyczyn smogu w naszym regionie

By temu zapobiec Urząd Miasta Żory prowadzi wzmożone kontrole, przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Żory, posiadających legitymację ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz pieczęciami, a także upoważnienie, wydawane przez Prezydenta Miasta Żory na mocy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Ustawa uprawnia osoby kontrolujące do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Konsekwencje uchylenia się od obowiązku umożliwienia przeprowadzenia kontroli reguluje Kodeks Karny:

- Art.  225.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]

  • 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Art.  226.  [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]

  • 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.