Wiadomości z Żor

Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2020

  • Dodano: 2020-12-18 08:00, aktualizacja: 2020-12-18 08:14

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2021 rok.

Sesja budżetowa odbędzie się w środę, 23 grudnia w sali kina „Na Starówce” przy ul. Kościuszki 3 w Żorach.  Początek o godz. 13:00.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2020 z sesji Rady Miasta.
6. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat analizy oświadczenia majątkowego za 2019 rok złożonego przez Prezesa Zarządu Zakładów Techniki Komunalnej Sp, z o.o.
7. Informacja Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju o możliwości wykonywania pracy przez skazanych w roku 2021 oraz informacja Prezydenta Miasta o podmiocie, który zgłosił zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy skazanych w 2021 roku.
8. Rozpatrzenie spraw:
8.1. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
8.2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
8.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żary na lata 2020 2032.
8.4. Uchwały budżetowej miasta Żory na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
d) dyskusja nad projektem i wniesionymi poprawkami do projektu oraz poddanie ich pod głosowanie,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8.5 Wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2021 2032.
8.6 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
8.7 Zmiany uchwały Nr 200/X111/19 z 28 listopada 2019r.
8.8 Zmiany uchwały Nr 271/XXVI/D8 Rady Miasta Żory z 25.09.2008r. w sprawie określenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic.
8.9 Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
8.10 Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 515/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Żory.
8.11 Zmiany Uchwały Nr 9/1/18 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Żory.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
10. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.