Wiadomości z Żor

Sesja Rady Miasta – październik 2020 r.

  • Dodano: 2020-10-23 08:30, aktualizacja: 2020-10-23 08:36

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 29 października. Początek o godz. 14:00. Ze względu na konieczność zapewnienia uczestnikom sesji Rady Miasta jak największego poziomu bezpieczeństwa sesja odbędzie się w sali kina „Na Starówce”, przy ul. Kościuszki 3.

Sesję Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej www.tvzory.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych przez miasto Żory w roku szkolnym 2019/2020.
6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miasta Żory oraz Prezydenta Miasta Żory.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019 Prezydentowi Miasta.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2019 przez Radnych Rady Miasta Żory.
9. Rozpatrzenie spraw:
9.1. Zmiany Uchwały Nr 111/X/15 Rady Miasta Żory z dnia 27.08.2015 roku w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach.
9.2. Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
9.3. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
9.4. Podatku od nieruchomości.
9.5. Podatku od środków transportowych.
9.6. Opłaty targowej.
9.7. Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
9.8. Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 r.
9.9. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2020 r.
9.10. Nadania drodze nazwy Truflowa.
9.11. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
9.12. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 590/XLVII/18 Rady Miasta Żory z dn. 4 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Żory, ustalenia zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
9.13. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Rybnik dotyczącego przejęcia zadania publicznego w zakresie budowy drogi dojazdowej bocznej od Ronda Rybnickiego w Żorach w granicach administracyjnych miasta Rybnik oraz zarządzania wybudowanym odcinkiem drogi.
9.14. Przekazania skarg.
9.15. Skargi na działania Prezydenta Miasta Żory.
9.16. Rozpatrzenia ponaglenia.
9.17. Przekazania skargi.
9.18. Zmiany uchwały Nr 293/XXII/16 Rady Miasta Żory z 29.09.2016r. dotyczącej przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory.
9.19. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żory.
9.20. Zmiany Uchwały Nr 6/1/18 z 20.11.2018r. w sprawie określenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory.
9.21. Zmiany Uchwały Nr 7/1/18 z 20.11.2018r, w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Żory.
9.22. Zmiany Uchwały Nr 9/1/18 z 20.11.2018r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Żory.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.