Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2020

  • Dodano: 2020-06-19 09:15

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019  rok odbędzie się w czwartek, 25 czerwca.

Początek o godzinie 13:00 w sali kina „Na Starówce” przy ul. Kościuszki 3 w Żorach

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/20 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2019 rok.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
8. Sprawozdania z działalności za 2019 rok:
- Komendy Miejskiej Policji w Żorach,
- Prokuratury Rejonowej w Żorach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
- Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
9. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2019 rok:
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.
11. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 31.12.2019r.
12. Rozpatrzenie spraw:
12.1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
- debata nad raportem.
- głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
12.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
12.3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
12.4. Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
12.5. Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
12.6. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
12.7. Zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego.
12.8. Wyrażenia zgody na reorganizację spółki Nowe Miasto Spółka z o.o. w Żorach.
12.9. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory.
12.10. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żory i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.11.Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Żory pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
12.12. Nadania imienia Technikum nr 1 w Żorach.
12.13. Uchylenia uchwały Nr 290/XXIV/04 Rady Miasta Żory z dnia 2.09.2004 r.
12.14. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 159/X1/19 z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Żory.
12.15. Zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.
12.16. Skargi na pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory.
12.17. Skargi na działania Prezydenta Miasta Żory.
12.18. Rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 25.03.2020r.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również