Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory – 27 czerwca 2024 r.

  • Dodano: 2024-06-14 11:00

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok odbędzie się w czwartek, 27 czerwca.

Sesja absolutoryjna rozpocznie się o godz. 13:00 w czwartek, 27 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2024 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2023 rok (wersja papierowa dostępna w Biurze Rady Miasta).
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji w Żorach za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu  07.05.2024r.).
7. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach o stanie bezpieczeństwa powiatu za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu  07.05.2024r.).
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Żory za 2023 rok Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku (dokument przekazano Radnym w dniu  07.05.2024r.).
9. Sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Żorach za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu  07.05.2024r.).
10. Sprawozdanie z realizacji zadań Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu  07.05.2024r.).
11. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2023 rok:
-  Miejskiego Ośrodka Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Muzeum Miejskiego.
Dokumenty przekazano Radnym w dniu 07.05.2024r.
12. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia opisująca sytuację majątkową gminy miejskiej Żory – miasta na prawach powiatu Żory, według stanu na dzień 31.12.2023 rok
(dokument  przekazano Radnym  w dniu 07.05.2024r.).
13. Sprawozdania jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonych na dzień 31.12.2023 roku (dokument  przekazano Radnym  w dniu 07.05.2024r.).
14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami   
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
15. Rozpatrzenie spraw:
15.1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy (dokument przesłano Radnym w dniu 31.05.2024r.)
 - debata nad raportem,
 - głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
15.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu 07.05.2024r.).         
15.3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (dokument przekazano Radnym w dniu 07.05.2024r.).    
15.4. Wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Żory.
15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
16. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Obrady można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy miasta.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady (budynek Urzędu Miasta Żory - ul. Rynek 9) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Odnośnik do raportu o stanie gminy w BIP.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również