Wiadomości z Żor

Działaj na rzecz lokalnej społeczności! Weź udział w wyborach do rady dzielnicy

  • Dodano: 2021-10-21 09:00

Prezydent Miasta Żory, zarządzeniem z 18 października 2021 roku ogłosił wybory członków rad jednostek pomocniczych gminy, czyli rad dzielnic. W tym roku wybory te odbędą się w trybie szczególnym.

Wybory do rad dzielnic po raz pierwszy w innym niż dotychczas trybie

Konieczność zastosowania trybu szczególnego wyborów spowodowana jest ciągle obowiązującymi nas prawnie obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa, związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym, a tym samym  troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Żor.

Co oznacza tryb szczególny?

Po raz pierwszy wybory do rad dzielnic nie odbędą się na otwartym zebraniu mieszkańców dzielnicy. Mieszkaniec dzielnicy chcąc wziąć udział w głosowaniu, powinien udać się do lokalu wyborczego we wskazanym miejscu i czasie, okazać komisji dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dokonać wpisu na listę osób głosujących (podając swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania). Mieszkańcowi wpisanemu na listę komisja wyda kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Urzędu Miasta ze wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz poinformuje o sposobie głosowania. Po zagłosowaniu mieszkaniec wrzuci kartę do zaplombowanej urny. Po zakończonym głosowaniu komisja otworzy urnę i przystąpi do liczenia głosów. Po ustaleniu wyników głosowania zostaną one wywieszone na drzwiach lokalu wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Dzielnicy

By przygotować karty do głosowania, konieczne jest zgłoszenie kandydatów do rady dzielnicy z wyprzedzeniem. Zgłoszenia dla każdej z dzielnic należy dokonać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żory, najpóźniej na 12 dni przed zaplanowaną datą wyborów w dzielnicy. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, adres i podpis osoby lub osób zgłaszających kandydata, a także imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie potwierdzoną  podpisem samego kandydata. Kandydata na członka rady dzielnicy może zgłosić każdy uprawniony do głosowania. Formularze zgłoszenia będzie można pobrać ze strony bip.zory.pl oraz w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, pokój 211.

Lista kandydatów na członków rady dzielnicy, po jej formalnej weryfikacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz przesłana do Zarządu Dzielnicy celem podania jej do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie dzielnicy najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wyborów.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydent powoła komisję wyborczą w składzie 3-5 osób, w tym  1 wskazanej przez Zarząd Dzielnicy, w której przeprowadza się wybory. Należy pamiętać, że członek komisji nie może kandydować do rady dzielnicy.

Uprawnieni do głosowania

Głosować może każdy  mieszkaniec dzielnicy stale zamieszkujący na jej terenie, który :

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 rok życia,
  • jest obywatelem  polskim  lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim.

Prawa wybierania nie ma osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydat na członka Rady Dzielnicy

Do  rady dzielnicy może zostać wybrany każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.