Wiadomości z Żor

Podłącz się do miejskiej kanalizacji – już czas!

  • Dodano: 2014-10-03 12:15, aktualizacja: 2014-10-06 11:48

Nasze miasto, jako jedno z nielicznych w regionie, może poszczycić się nowoczesną infrastrukturą wodno-ściekową obejmującą aż 98% Aglomeracji Żory. To wielki sukces, ale przed nami kolejne wyzwania. Aktualnie trawa proces przyłączania indywidualnych odbiorców do nowo wybudowanej sieci. Na koniec sierpnia podpisanych zostało 1075 umów, co stanowi niewiele ponad jedną trzecią koniecznych do wykonania podłączeń!

Wśród dzielnic, których mieszkańcy wykonali już indywidualne podłączenia do sieci kanalizacyjnej aktualnie prowadzi Rogoźna, gdzie do dnia dzisiejszego podpisano 275 umów podłączeniowych! Najgorzej statystyka wygląda w przypadku Kleszczówki i Śródmieścia.

Realizujący projekt PWiK Żory Sp. z o. o. prowadzi aktualnie szeroko zakrojoną akcję informacyjną. W minionym tygodniu odbyły się konferencje terenowe z przedstawicielami lokalnej społeczności, połączone z możliwością zwiedzania nowoczesnej oczyszczalni ścieków, mieszczącej się przy ul. Wodociągowej w Żorach. W październiku planowane są również spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Oto ich harmonogram:

6 X 2014 godz. 18.00, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, ul. Strażacka 6, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Baranowice.

7.X 2014 godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wysoka 13, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Rogoźna.

8 X 2014 r. o godz.18.00, Gimnazjum nr 2, ul. Klimka 7, 44-240 Żory (sala gimnastyczna), zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Kleszczówka, Śródmieście oraz Dzielnicy Zachód.

9 X 2014 o godz. 18.00, Sala Ludowego Klubu Sportowego „Rój” przy ul. Wodzisławskiej 213, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Rój.

13 X 2014 godz. 18.00, Świetlica MOK Rowień, ul. Rybnicka 249, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Rowień.

14 X 2014 godz. 18.00, Świetlica MOK Osiny, ul. Szkolna, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy Osiny.

15 X 2014 o godz. 18.00, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Żorach, ul. 11 Listopada 4, zapraszamy mieszkańców Dzielnicy  Kleszczów.

Uprzejmie przypominamy, iż aby przyłączyć się do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji.

Formularz można pobrać ze strony internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem: http://www.pwik.zory.pl, zakładka DRUKI (druk OK-01-01), bądź otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta PWiK Żory Sp. z o.o.

Do wniosku należy załączyć dokument określający posiadane prawo do korzystania
z nieruchomości ( np. Akt Notarialny, odpis z Ksiąg Wieczystych, umowę dzierżawy).

Uwaga! Właściciele nieruchomości  podłączających się do nowo wybudowanej kanalizacji są zwolnieni z konieczności  wykonania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego.

  1. Zgłosić z wyprzedzeniem termin wykonania przyłącza. W tym celu należy złożyć formularz Zgłoszenia dostępny na stronie www.pwik.zory.pl, zakładka DRUKI (druk OK-02-03)

Następnie osobiście, bądź telefonicznie należy uzgodnić termin odbioru technicznego prac.

  1. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Prace można wykonać we własnym zakresie, bądź zlecić wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.
  2. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy wykonać we własnym zakresie pomiar geodezyjny (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę).

Inwestor (właściciel nieruchomości) jest zobowiązany złożyć w Przedsiębiorstwie egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego .

  1. Bezzwłocznie zawrzeć  z PWiK Żory Sp. z o.o. umowę na odprowadzanie ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. przypomina, iż wraz z zakończeniem prac budowlanych realizowanych przy Projekcie "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach", każdy mieszkaniec Miasta Żory objęty obszarem w którym wybudowano kanalizację sanitarną, zobowiązany jest do podłączenia swojej posesji do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Wynika to nie tylko z istniejących przepisów prawnych – m. in. z ustawy -Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008) oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858) ale również z dobrosąsiedzkiego prawa zwyczajowego i prawa moralnego.

Podłącz się do miejskiej kanalizacji – już czas!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.