Wiadomości z Żor

Żory: Miasto planuje zmianę stawek za odbiór odpadów. Sprawdź dlaczego jest to konieczne

  • Dodano: 2019-05-06 12:45

W związku z planowaną od 1 lipca 2019 r. zmianą stawek opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych informujemy, że projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie, jak i jego uzasadnienie, opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żory.

Podstawą określenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami jest zapis art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), zwanej popularnie „ustawą śmieciową”, mówiący że  „Rada Gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, a także koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi”. Jednocześnie z art. 6r ust. 1aa wynika, że „Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.  Oznacza to, że podejmując uchwałę Rada Gminy zobowiązana jest do określenia takiej stawki opłat, aby suma wpłat pokrywała koszty funkcjonowania systemu, tj. że suma wpływów powinna być równa sumie wydatków.

W praktyce zbilansowanie wpływów i wydatków systemu w ramach jednego roku nie jest możliwe do osiągnięcia.

Jeśli wpływy nie pokryją kosztów systemu w danym roku, to mogą one zostać tymczasowo pokryte z ogólnego budżetu gminy, ale w następnym okresie powinny być zrównoważone wpływami z opłat. Jeśli natomiast w danym roku suma wpływów będzie wyższa od wydatków, to gmina nie może tej nadwyżki przeznaczyć na inne cele (np. budowę dróg) i w następnych latach ta nadwyżka może być użyta wyłącznie na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dla pełnej informacji mieszkańców poniżej zamieszczamy plik, zawierający kalkulację stawki opłat, wynikającą z analizy i symulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Żorach oraz analizy i symulacji wpływów z opłat wnoszonych przez mieszkańców. W załączonym pliku, w arkuszu „umowa 2017- 2021” przedstawione są koszty wynikające z umów zawartych w wyniku przeprowadzonego wcześniej przetargu nieograniczonego oraz koszty ponoszone w danych latach kalendarzowych. Te wartości przeniesione są automatycznie do arkusza „wydatki”, gdzie oprócz kosztów wynikających z ww. umów umieszczone są też inne składniki kosztów, zaksięgowanych w Urzędzie Miasta w roku 2017 i 2018. Na ich podstawie wyliczono prognozę sumarycznych kosztów, tj. plan na lata 2019, 2020 i 2021.

Wnioski online w jednym miejscu Pobierz

W arkuszu „mieszkańcy” zamieszczono ilość mieszkańców objętych systemem gospodarowania w latach 2015-2018, wynikającą ze złożonych deklaracji i określoną dodatkowo w wyniku przeprowadzonych przez UM postępowań administracyjnych (jeśli liczba osób podanych w deklaracji była mniejsza niż w rzeczywistości). Wszystkie potrzebne dane do wyliczenia stawki opłat z ww. arkuszy zostały automatycznie przeniesione do arkusza „wyliczenia”.

Z symulacji kosztów i wydatków w latach 2019 – 2023 w arkuszu „wydatki”, przy założeniu wysokości stawki obowiązującej obecnie (tj. bez zmian = 11 zł/mieszkańca) wynika, że jeśli ta stawka nie uległaby zmianie, to prognozowane wpływy z opłat na koniec 2019 roku będą mniejsze niż prognozowane wydatki o kwotę 969 277,07 zł. Niedobór na koniec 2020 r. wynosiłby już 2 764 285,45 zł i w następnych latach byłby coraz wyższy. W związku z tym, zgodnie z ustawowymi zapisami, Rada Miasta winna uchwalić taką stawkę, aby wydatki zostały pokryte poprzez odpowiednie podwyższenie stawki opłat.

Wykonując symulację na podstawie proponowanej stawki 15 zł/mieszkańca z założeniem jej wprowadzenia od 1 lipca 2019 r., na koniec roku prognozuje się uzyskanie nadwyżki bilansowej w kwocie 323 938,93 zł. Odpowiednio, narastająco na koniec roku 2020 prognozowane jest wypracowanie nadwyżki narastająco w wysokości 1 124 962,93 PLN, ale w następnych latach przewidywany wzrost kosztów spowoduje systematyczne zmniejszanie się nadwyżki i możliwe wystąpienie niedoboru wpływów już w 2022 roku. 

Prognozowany wzrost kosztów wynika ze wzrostu kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), tj., firm, do których dostarczane są odpady zebrane w gminach. Ten wzrost kosztów wynika z kolei m.in. z:
a) wzrostu kosztów, spowodowanych zmianami w ustawie o odpadach, dokonanymi w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 roku,
b) systematycznego wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska (tj., m.in. za składowanie odpadów komunalnych przez RIPOKi), określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska,
c)  kosztów koniecznego, dodatkowego wysegregowywania odpadów do recyklingu z odpadów zmieszanych, wynikających z niedostatecznej selekcji odpadów u źródła tj. przez mieszkańców.

Uwaga! Zgodnie z zapisami tzw. „ustawy śmieciowej”, co roku rośnie obowiązkowy dla gmin próg procentowy odpadów wyselekcjonowywanych do recyklingu, poniżej którego gmina obciążona zostaje karą za nieosiągnięcie założonego poziomu. Zgodnie z założeniami „systemu śmieciowego” ewentualne kary mogą być pokrywane wyłącznie z wpływów z opłat naliczanych mieszkańcom.

Wartość proponowanej nowej stawki, tj. 15 zł/mieszkańca, została określona jako optymalna, poprzez dokonywanie różnych symulacji, tj. m.in. poprzez dokonywanie różnych zmian wartości w arkuszu „wyliczenia” w miejscach określonych w legendzie pod tabelami tego arkusza, a następnie poprzez automatyczną zmianę wyników „bilansu śmieciowego” w poszczególnych latach i ocenę wyników tych działań.

Zamieszczony poniżej plik został tak zbudowany, aby umożliwić mieszkańcom samodzielne wykonanie takich symulacji i ocenę ich wyników. W arkuszu „inne gminy-dla porównania” umieszczone zostały aktualne informacje, dotyczące m.in. wysokości stawek opłat w innych gminach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz informacje, dotyczące różnych usług oferowanych w ramach danych opłat. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z tymi informacjami.

W przypadku, gdy Państwa ocena wyników na bazie dokonanej symulacji będzie odbiegała od przyjętej za optymalną kwoty 15 zł/mieszkańca, wnioski wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem można przesyłać na adres mailowy zgok@ um.zory.pl, lub pisemnie do Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory, w terminie do 7 maja 2019 roku włącznie.

Wnioski mieszkańców zostaną następnie przedstawione Radnym Rady Miasta Żory, a w szczególności Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta wraz z wnioskami z przeprowadzonych wcześniej konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta z 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu dokonywania takich konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi.

Pobierz plik do kalkulacji opłat za gospodarowanie opadami

Komentarze (2)    dodaj komentarz »

  • Danuta

    W Mikołowie płacimy po 18 zł

  • Tomek

    Ja mam pytanie - artykuł został opublikowany 06.05. o godz. 12,45, a w przypadku, gdy ocena wyników na bazie dokonanej symulacji będzie odbiegała od przyjętej za optymalną kwoty 15 zł/mieszkańca, wnioski wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem można przesyłać na adres mailowy zgok@ um.zory.pl, lub pisemnie do Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory, w terminie do 7 maja 2019 roku włącznie - to faktycznie są expresowe (jednodniowe) konsultacje, czyli właściwie ich nie ma.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.