Wiadomości z Żor

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

  • Dodano: 2023-02-09 08:15, aktualizacja: 2023-02-09 08:31

Drodzy Rodzice, jeżeli podjęliście decyzję, aby od 1 września 2023 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednym z przedszkoli prowadzonych przez Miasto Żory, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru, który podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przeprowadzony przy pomocy systemu elektronicznego.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji Rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, złożonej w terminie od 13.02.2023 r. godz. 8:00 do 21.02.2023 r. godz. 15:00.

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola prowadzone jest w formie elektronicznej i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie do 3 wybranych przedszkoli.

Rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, informujemy, że szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli dostępne będą od 1 marca br. na portalu dla rodziców.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Krok 1 – Wybór przedszkola

Przed wyborem przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich żorskich placówek przedszkolnych oraz warunkami organizacyjnymi. Szczegółowe informacje
o przedszkolach będzie można znaleźć w ofercie przedszkola od 1 marca br. na stronie oraz na stronach internetowych przedszkoli.

Krok 2 – Wypełnienie ”Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

01.03.2023 godz. 8:00 – 15.03.2023 godz. 15:00

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić na dwa sposoby:

  • elektronicznie na stronie internetowej,
  • w formie papierowej (formularze dostępne w przedszkolach).

Wypełniony wniosek:

  • podpisują oboje rodzice/opiekunowie dziecka,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru nie jest zgłoszeniem – takie dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Krok 3 – Potwierdzanie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru
01.03.2023 godz. 8:00 – 15.03.2023 godz. 15:00

Aby wziąć udział w rekrutacji, rodzic zobowiązany jest do złożenia wydrukowanego wniosku o przyjęcie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru oraz przedłożenia wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów zaznaczonych przy składaniu wniosku.

Jeśli rodzic wypełnił wniosek za pośrednictwem strony internetowej, to zostanie on zapisany w systemie, ale zarejestrowany dopiero w momencie, gdy prawidłowo wypełniony dokument zostanie wydrukowany, podpisany i dostarczony do przedszkola pierwszego wyboru.

Jeżeli rodzic wypełnił wniosek w wersji papierowej jest on zobowiązany dostarczyć go osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Przeszkolony pracownik przedszkola wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane zawarte w złożonym wniosku i nada numer PIN.

Dane wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru przekazywane są w formie elektronicznej do jednostek z drugiej lub trzeciej preferencji. Ważne, aby wniosek był kompletny i złożony w terminie, przy czym kolejność składania nie wpływa na wynik rekrutacji.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych zgłoszonych przy rejestrowaniu wniosku w przedszkolu

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru. Rodzice, którzy posiadają indywidualny PIN, mogą sprawdzać wyniki rekrutacji w Internecie.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne – praca komisji rekrutacyjnej
01.03.2023  – 17.03.2023

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Żory przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Krok 6 – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów
31.03.2023 godz. 8:00

W przypadku, gdy liczba miejsc przewyższa liczbę kandydatów zobowiązanych do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego, komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjmowania tych dzieci na podstawie pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w Prawie oświatowym tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Krok 7 – Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola oraz publikacja list kandydatów przyjętych
31.03.2023 godz. 8:00 - 07.04.2023 godz. 15:00

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

13.04.2023 godz. 8:00

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości uszeregowaną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych.

Krok 8 – Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawa rekrutacyjną.

Krok 9 – Postępowanie uzupełniające i informator o wolnych miejscach w przedszkolach

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. W postępowaniu uzupełniającym rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.
Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Żory.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Żory. W tym przypadku Prezydent pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j. ze zm.) oraz w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory OR.0050.101.2023 z dnia 24.01.2022 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również