Wiadomości z Żor

Sesja Rady Miasta - luty 2023 r.

 • Dodano: 2023-01-27 08:15, aktualizacja: 2023-01-27 08:26

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Żory, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 2 lutego. Początek o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr L/2022 z sesji Rady Miasta.
 5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie z 22 grudnia 2022 roku na temat analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez pracownika Urzędu Miasta wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji.
 6. Rozpatrzenie spraw:
  1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok.
  2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2023-2045.
  3. Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  4. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000,00 zł.
  5. Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Żory na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Żory.
  6. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Żory.
  7. Przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego nr 22 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, składającej się z działek nr 1672/18,1674/18, 2670/183, 2674/183.
  8. Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Żory nieruchomości zabudowanej położonej w rejonie ulicy Męczenników Oświęcimskich w Żorach.
  9. Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew pomników przyrody o numerach 54/3, 89/6, 90/3, 54/2, 52/1, 52/5, 5, 16, 44, 45, zlokalizowanych na terenie miasta Żory,
  10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  11. Wprowadzenia na terenie miasta Żory Programu pn. „Żorska Karta Mieszkańca".
  12. Zmiany Uchwały Nr 50/111/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  13. Zmiany Uchwały Nr 51/111/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
  14. Zmiany uchwały nr 189/VII/19 Rady Miasta Żory z 31 października 2019 r.
  15. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2023 rok.
  16. Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
  17. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 499/XXXVII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie nadania odcinkom dróg wewnętrznych nazw Dębowy Zakątek, Przed Torami, Koralowa, Alojzego Frysza, Żwaka oraz Dolna.
  18. Przekazania skarg.
  19. Niewyrażenia zgody na używanie do celów komercyjnych herbu miasta Żory,
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
 8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

  

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również