Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Zobacz porządek obrad!

 • Dodano: 2023-06-16 07:45, aktualizacja: 2023-06-16 07:57

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok odbędzie się w czwartek, 22 czerwca.

Sesja absolutoryjna rozpocznie się o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Obrady można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr LV/23 z sesji Rady Miasta.
 5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 rok.
 6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2022 rok.
 7. Sprawozdania z działalności za 2022 rok:
 8. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2022 rok:
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”.
 10. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 31.12.2022r.
 11. Rozpatrzenie spraw:
  1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy
   • debata nad raportem
   • głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
  3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  4. Zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok.
  5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2023 -2045.
  6. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2022-2025” (III etap – 2023r.) .
  7. Uchylenia uchwały nr 152/XI/03 Rady Miasta Żory z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
  8. Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
  9. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność oraz użytkowanie wieczyste Gminy Żory w celu zabezpieczenia kredytu.
  10. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
  11. Przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Żory na lata 2023 – 2025.
  12. Przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO sp. z o. o. w latach 2023-2027”.
  13. Pomników przyrody.
  14. Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
  15. Powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
  16. Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Żory do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku, do Sądu Rejonowego w Żorach oraz do Sądu Rejonowego w Rybniku, na kadencję 2024 – 2027.
  17. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
 13. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Żory, że podczas sesji, która odbędzie się 22 czerwca w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9, Rada Miasta rozpatrzy raport Prezydenta Miasta o stanie gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabrać głos mieszkańcy miasta.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja do Biura Rady Miasta, Rynek 9, II piętro, pok. 211.

Piotr Kosztyła
Przewodniczący Rady Miasta Żory

Raport o stanie gminy dostępny jest TUTAJ.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również