Wiadomości z Żor

Nieodpłatna legalizacja samowoli budowlanej

  • Dodano: 2007-09-12 11:53, aktualizacja: 2007-11-05 08:59

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Żory informuje, że zgodnie z nowelą ustawy Prawo budowlane z dnia 10 maja 2007r. (Dz.U.07.99.665) istnieje możliwość bezpłatnego zalegalizowania samowoli budowlanej. Z bezpłatnej legalizacji mogą skorzystać ci którzy zakończyli budowę pomiędzy 1 stycznia 1995r., a 11 lipca 1998r.

Jednocześnie informujemy, że osoby starające się o legalizację nie mogły do 11 lipca 2003r. występować z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania w sprawie wybudowanego nielegalnie budynku. Warunkiem koniecznym do legalizacji jest także posiadanie zaświadczenia wydanego przez Prezydenta miasta dotyczącego zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Aby ubiegać się o nieodpłatną legalizację, należy przedłożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Żory (najpóźniej do 31 grudnia 2007r.) następujące dokumenty:

  1. Inwentaryzację powykonawczą obiektu sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
  2. Opinię, w której zawarta będzie informacja o tym, że obiekt spełnia wymagane przez prawo warunki techniczne i nadaje się do użytkowania
  3. Decyzję o dopuszczeniu do użytkowania lub oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 prawa budowlanego.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Wodzisławska 5/3, tel. 032 43 51 740

Czytaj również