Regulamin konkursu zdjęciowego "Koci Świat"

I. Dane ogólne

 1. Organizator – organizatorem jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. – wydawca portalu Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pocztowa 5.
 2. Fundator nagrody - firma, instytucja bądź osoba prywatna.
 3. Uczestnik konkursu - osoba dobrowolnie biorąca udział w konkursie i zgadzająca się na postanowienia niniejszego regulaminu,
 4. Zwycięzca - laureat konkursu wyłoniony pośród uczestników konkursu, na zasadach określonych poniżej w niniejszym regulaminie.

  II. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników portalu miejskiego www.zory.com.pl.
 2. Nazwa i temat konkursu to „Koci Świat”.
 3. Celem konkursu jest wybór najciekawszych zdjęć kotów.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie z jednym zdjęciem.
 5. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków konkursu i jego regulaminu.
 6. Nadesłane zgłoszenie musi przedstawiać kota, którego właścicielem jest mieszkaniec Żor.
 7. Zdjęcie należy przysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https:// zory.com .pl /p,s,plebiscyt_dodaj.html
 8. W polu „Opis” należy wpisać imię kota znajdującego się na zdjęciu, w polu „Autor” należy wpisać imię i nazwisko osoby wysyłającej zdjęcie. Należy również podać adres e-mail do kontaktu.
 9. Zgłoszenia należy nadsyłać od 14.02.2019 r. do 20.02.2019 r. do godz. 24:00

III. Dane osobowe uczestników

 1. Przesyłając zgłoszenie, użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania treścią oraz że, przysługują mu autorskie prawa, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
 2. Udział w konkursie skutkuje wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.).
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wydawcę Portalu - firmę Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pocztowa 5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez wydawca Portalu - firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Pocztowa 5.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z powyższymi celami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wysłania zapytania. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

IV. Wybór Zwycięzców

 1. Wyboru zwycięzcy dokonają internauci w drodze głosowania w portalu zory.com.pl Głosowanie rozpoczyna się w dniu 21.02.2020 r. około godz. 14:00. Zakończenie głosowania nastąpi 27.02.2020 r. o godz. 14:00. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w dniu 28.02.2020 roku.
 2. Aby zagłosować w plebiscycie należy w odpowiednim polu przy wybranym zdjęciu podać swój adres e-mail, a następnie zgodnie z instrukcja odebrać wiadomość wysłaną na podany adres i kliknąć w link potwierdzający oddanie głosu. W czasie głosowania z danego adresu e-mail może zostać wysłany jeden głos raz na 24 godziny.
  • Z jednego adresu e-mail można zagłosować tylko raz na 24 godziny
  • Z jednego adresu IP – np. z jednej sieci domowej – można oddać głos raz na 30 minut
 3. Istnieje możliwość wykupu dodatkowych głosów. Użytkownik Portalu może oddać głos w plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w Portalu wiadomości SMS (dalej "SMS"), w treści której wpisze podane w Portalu hasło przewidziane dla danego zgłoszenia. Ilość wysłanych wiadomości SMS nie jest ograniczona. Waga jednego głosu SMS jest liczona x 5.
 4. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w Portalu i wynosi 1,23 zł wraz z podatkiem VAT 23%, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.
 5. Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń realizowany przez CashBill.
 6. O wyniku głosowania w konkursie decyduje suma oddanych głosów na danego kandydata – głosy oddane za pośrednictwem Portalu oraz głosowanie SMS.
 7. Zarówno w trakcie jak i po zakończeniu głosowania nastąpi weryfikacja zdobytych głosów pod kątem ich prawidłowego i uczciwego pozyskania. Głosy zdobywane w sposób niezgodny z regulaminem mogą zostać usunięte.
  Od momentu zakończenia głosowania do momentu ogłoszenia wyników może upłynąć kilkadziesiąt minut ze względu na konieczność weryfikacji prawidłowości oddanych głosów oraz ze względu na opóźnienie w transmisji głosów z systemu SMS Cashbill do platformy głosowania na stronie zory.com.pl
 8. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w dniu 28.02.2020 roku a zwycięzcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu pocztą elektroniczną.
 9. Organizator przewiduje nagrodzenie jednej osoby.
 10. Osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zostały laureatami (1 i 2 miejsce) konkursów zdjęciowych w portalu zory.com.pl, nie będą mogły zostać zwycięzcami konkursu.

V. Przekazanie nagrody

 1. Nagrody zostaną przekazane w siedzibie redakcji w Rudzie Śląskiej znajdującej się w Wirku przy ul. Pocztowej 7/8.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wymienione nagrody w rzeczywistości mogą w niewielkim stopniu odbiegać od wizerunków przedstawionych na zdjęciach w materiałach reklamowych i na portalu zory.com.pl

VI. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Wygrane zgłoszenia zostaną opublikowane na portalu zory.com.pl oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/Zorycompl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wszystkich nadesłanych zgłoszeń konkursowych na portalu zory.com.pl i na profilu Facebook Organizatora https://www.facebook.com/Zorycompl w trakcie trwania i po zakończeniu konkursu.
 3. Udział w konkursie skutkuje udzieleniem organizatorowi konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k..

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest dostępny na stronach Portalu.
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu.
 3. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Uczestników konkursów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 5. Organizator konkursu bez konieczności poinformowania uczestnika konkursu nie zakwalifikuje do udziału w nim pracy naruszającej obowiązujące przepisy prawa, naruszające uczucia osób trzecich, zawierające treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie, zawierające wizerunki obiektów, będące znakami zastrzeżonymi, naruszających inne postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Organizator konkursu bez konieczności poinformowania uczestnika konkursu może wycofać jego pracę z puli konkursowej, jeśli wobec uczestnika zaszło podejrzenie o oszustwo lub nieuczciwe zdobywanie głosów.