Wiadomości z Żor

Pozyskaj odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2020-02-03 15:30

Wskutek ruchu zakładu górniczego nieruchomości położone na terenie górniczym bądź pogórniczym zagrożone są różnymi wynikającymi z tego uszkodzeniami. Właścicielom i użytkownikom domów oraz gruntów wskazujemy jak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie, a także przybliżamy z czym wiąże się wejście w spór z przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza rozumiana jest zarówno jako strata, jak i utracona korzyść, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono. Jej naprawę przeprowadza się przez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. prostowanie bryły budynku, rekultywację gruntu) bądź odszkodowanie pieniężne. Wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego.

W 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy górniczy (m.in. Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Spółka Restrukturyzacji Kopalń) na naprawę szkód górniczych wydali łącznie ponad 370 milionów złotych. Kwota ta wzrasta co roku o ok. 40%. Dłużej tego nie odwlekaj. Już dzisiaj pozyskaj odszkodowanie na naprawę szkód górniczych na swojej nieruchomości!

DLA KOGO JEST ODSZKODOWANIE?

Ruchowi zakładu górniczego prowadzonego zgodnie z ustawą i zagrożeniom z tego płynącym nie można się sprzeciwić (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, art. 144, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm., dalej: PGiG). Można jednak dochodzić naprawienia wyrządzonej w wyniku tego szkody. Fundamentem roszczenia będzie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze należy się osobom fizycznym i przedsiębiorcom, którzy są właścicielami, dzierżawcami, zarządcami bądź użytkownikami budynku lub gruntu, na którym wyrządzono szkody. Gdy uszkodzono Twój dom lub mieszkanie lub doszło do jego utraty, z powodu uszkodzenia nieruchomości obniżył się standard Twojego życia, czy też w wyniku spadku wartości nieruchomości pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa – masz prawo dochodzić odszkodowania za szkody górnicze.

KTO ODPOWIADA ZA SZKODY GÓRNICZE?

Wniosek o naprawę szkód górniczych (pisemny) złożyć można osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub w postaci elektronicznej (faks, e-mail). Wniosek musi zawierać przynajmniej: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (np. własność lub dzierżawa), lokalizację nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, a także wybrany przez poszkodowanego sposób jej naprawy (przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłata odszkodowania).

Odpowiedzialny za szkodę jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego lub też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą PGiG, w wyniku której powstała szkoda. Gdy nie można określić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił po sobie następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

UGODA CZY POZEW DO SĄDU?

Wniosek o naprawę szkód górniczych rozpoczyna bieg przewidzianego normami PGiG postępowania ugodowego. Istnieje możliwość, iż w jego trakcie przedsiębiorca górniczy nie uzna swojej odpowiedzialności lub będzie chciał obniżyć wartość szkody. Szkody górnicze na budynku mogą zostać podważone np. z powodu zużycia naturalnego (związanego z upływem czasu), niewłaściwego korzystania z obiektu (brak lub niewystarczające naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Niekorzystna dla poszkodowanych jest również praktyka wymagania od nich zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione mogą zostać w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważny problem w przypadku dochodzenia podobnych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią nowe szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Z pozwem do sądu możemy wystąpić gdy zaproponowana przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont jest niewystarczająca, bądź otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

PRZEDAWNIENIE SIĘ SZKÓD GÓRNICZYCH

Roszczenia z tytułu szkód górniczych przedawniają się po 5-ciu latach od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu tych szkód. Wraz z upływem tego terminu domaganie się odszkodowania może nie być już skuteczne. Niemniej w sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

WYSOKOSPECJALISTYCZNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

Skomplikowane i długotrwałe procedury oraz zawiłe przepisy prawne z zakresu szkód górniczych powodują, iż poszkodowani często decydują się oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz rzeczowe sformułowanie treści wniosku bądź ugody pozwala zapobiec wielu problemom oraz zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania w stosowanej wysokości.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.