Wiadomości z Żor

Zmiana warunków świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom

 • Dodano: 2022-07-07 08:15, aktualizacja: 2022-07-07 08:26

Nastąpiły zmiany dotyczące warunków przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz przedłużania jego wypłaty.

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy. 2.

Świadczenie, o którym mowa przysługuje:

 1. pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 2. pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
 3. pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
 4. pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje osobie, która:

 • przyjęła obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
 • przyjęła obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia  obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL oraz posiadanie statusu UKR przez osobę zakwaterowaną.

Osoba składająca wniosek musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.
 • Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłączając osoby o których mowa powyżej, u których okres wypłaty świadczenia może być przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni. Świadczenie będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory – Wydział Polityki Społecznej, Rynek 9, pokój nr 300 (3 piętro) w następujących godzinach:

 • pon. 7.30 - 17.00
 • wt - czw. 7.30 - 15.30
 • pt. 7.30 - 14.00

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr 32 43 48 183.

Załączniki:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.