Wiadomości z Żor

Sesja Rady Miasta Żory - maj 2020 r.

  • Dodano: 2020-05-22 08:45, aktualizacja: 2020-05-22 08:53

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 28 maja.

Początek o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.
6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
7. Rozpatrzenie spraw
7.1 Poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia pożyczki.
7.2 Zmiany Uchwały nr 469/XLTV/10 Rady Miasta z dnia 11 lutego 2010 roku dotyczącej poręczenia zobowiązań wynikających z zaciągnięcia kredytu i udzielenia zabezpieczeń.
7.3 Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
7.4 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2031.
7.5 Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
7.6 Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018-2021” (III etap-2020 r.).
7.7 Ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
7.8 Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2020 r.
7.9 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
7.10 Zmiany uchwały nr 255/XVłI/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
7.11 Zawarcia porozumienia Miasta Żory z Gminą Pawłowice w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory.
7.12 Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
7.13 Skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.
7.14 Wyłączenia: Szkoły Policealnej nr 1 w Żorach, Szkoły Policealnej w Żorach oraz Technikum nr 1 w Żorach z Zespołu Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach.
7.15 Wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach z Zespołu Szkól nr 2 im. ks, prof. Józefa Tischnera w Żorach.
7.16 Likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Żorach oraz Szkoły Policealnej w Żorach.
7.17 Likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.
7.18 Rozwiązania Zespołu Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach.
7.19 Założenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Żorach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach.
7.20 Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkól i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Żory pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
9. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.