Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2024

  • Dodano: 2024-06-24 08:45, aktualizacja: 2024-06-24 08:54

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok odbędzie się w czwartek, 27 czerwca. Początek o godz. 13:00 sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2024 z sesji Rady Miasta.

5. Informacja Prezydenta Miasta o wniesionych wkładach pieniężnych.

6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2023 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Komendy Miejskiej Policji w Żorach za 2023 rok.

8. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach o stanie bezpieczeństwa powiatu za 2023 rok.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Żory za 2023 rok Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

10. Sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Żorach za 2023 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2023 rok.

12. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2023 rok:
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego.

13. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia opisująca sytuację majątkową gminy miejskiej Żory – miasta na prawach powiatu Żory, według stanu na dzień 31.12.2023 rok.

14. Sprawozdania jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonych na dzień 31.12.2023 roku.

15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.

16. Rozpatrzenie spraw:

16.1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy
- debata nad raportem, 
- głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

16.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.      

16.3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

16.4. Zmian w uchwale budżetowej Miasta Żory na 2024 rok.

16.5. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2024 -2047.

16.6. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2022-2025” (IV etap-2024 r.).

16.7. Przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności: lokalu garażowego nr 102 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej jako dz. 2051/238 oraz lokalu garażowego nr 49 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 1421/18.

16.8. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwolnienia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

16.9. Wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Żory.  

16.10. Wyznaczenia przedstawiciela miasta Żory w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

16.11. Zmiany statutu Zarządu Budynków Miejskich w Żorach.

16.12. Organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Żory.

17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.

18. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Sprawy różne, wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy miasta.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady (budynek Urzędu Miasta Żory - ul. Rynek 9) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Odnośnik do raportu o stanie gminy w BIP.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również