Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2021

 • Dodano: 2021-06-18 07:15, aktualizacja: 2021-06-18 07:21

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020  rok odbędzie się w czwartek, 24 czerwca.

Początek o godzinie 13:00 w sali kina „Na Starówce” przy ul. Kościuszki 3 w Żorach

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl w zakładce poświęconej sesjom  Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr XXX/2021 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2020 rok.
6. Sprawozdania z działalności za 2020 rok:

 • Komendy Miejskiej Policji w Żorach,
 • Prokuratury Rejonowej w Żorach,
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
 • Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju.

7. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2020 rok:

 • Miejskiego Ośrodka Kultury,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Muzeum Miejskiego.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020".
9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 12.2020r.
10. Rozpatrzenie spraw:
10.1. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:

 • debata nad raportem
 • głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.

10.2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
10.3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10.4. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
10.5. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2035.
10.6. Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Żory na rok 2021, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Żory.
10.7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w przedmiocie powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku na rzecz mieszkańców Miasta Żory.
10.8. Ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach.
10.9. Nadania odcinkom dróg wewnętrznych nazw: Na Wzgórzu, Karkonoska oraz Franciszka Smusza.
10.10. Zmiany uchwały nr 171/XIII/15 Rady Miasta Żory z 26 listopada 2015 r.
11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
12. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.