Wiadomości z Żor

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Żory

 • Dodano: 2022-11-10 08:00, aktualizacja: 2022-11-10 08:13

Od 21 listopada do 20 grudnia 2022 r. potrwają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Żory w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Żory w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 21 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r. w następujących formach:

 • zbieranie uwag w postaci elektronicznej: poprzez pobranie, wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na  stronie www.zory.pl/miasto/rewitalizacja, www.zory.eboi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żory (www.bip.zory.pl)  na adres poczty elektronicznej sir@ um.zory.pl,
 • zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.zory.pl/miasto/rewitalizacji, www.bip.zory.pl i www.zory.eboi.pl.
  • Wersję papierową formularza zgłaszania uwag można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta przy al. Wojska Polskiego 25 i Rynek 9.
  • Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, w biurze podawczym Urzędu Miasta Żory, bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (budynek przy al. Wojska Polskiego 25, pokój 203).
 • zbieranie uwag ustnych. Uwagi można zgłosić pod numerem telefonu 32 43 48 234 w godzinach pracy Urzędu Miasta Żory lub osobiście w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta (budynek przy al. Wojska Polskiego 25, pokój 203),
 • spotkań zaplanowanych w dniach 23 listopada o godz. 17:00  w Centrum Integracji Społecznej, budynek dworca PKP, ul. Dworcowa 35 (budynek dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami) oraz 29 listopada o godz. 17:00 w Ludowym Klubie Sportowym „Rój”, ul. Wodzisławska 213 (budynek dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami).

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Miasta Żory w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji;
 • Mapa w skali 1:5000 określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w  mieście Żory
udostępnione są w wersji:

 • elektronicznej na stronie www.bip.zory.pl, www.zory.eboi.pl  i www.zory.pl/miasto/rewitalizacja;
 • papierowej w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

Uwagi, które wpłyną po 20 grudnia 2022 r. nie będą rozpatrywane. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Żory.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, sir@ um.zory.pl.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o  rewitalizacji (t.j. Dz.U. z  2021 r., poz. 485), w przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne związane z  prowadzeniem procesu rewitalizacji, niezbędne jest wyznaczenie w drodze uchwały rady miasta obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na  rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i  gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne dla opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Program stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą współpracę ze społecznością lokalną.

Warunkiem wstępnym dla całego procesu rewitalizacji jest opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem diagnozy jest określenie obszarów miasta znajdujących się w stanie kryzysowym spowodowanych koncentracją negatywnych zjawisk. Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy o  rewitalizacji obszarem zdegradowanym jest teren gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej dotyczących m.in. bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego. Negatywnym zjawiskom społecznym musi towarzyszyć co  najmniej jedno dodatkowe zjawisko w jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta i nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W Żorach obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został wyznaczony w oparciu o „Diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Żory”. Wskazane jednostki (dzielnice Żor), w których stwierdzono nasilenie kryzysu w sferze społecznej, tj. Rój oraz Śródmieście, spełniają ustawowy wymóg współwystępowania koncentracji negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z pozostałych sfer.

Wyznaczone obszary mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Znaczenie podobszaru Śródmieście wynika w głównej mierze z jego miastotwórczego potencjału jako historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego. Wielowiekowy rozwój tej części miasta skutkuje m.in. koncentracją na jego terenie najważniejszych w skali miasta obiektów dziedzictwa kulturowego. W dzielnicy tej znajduje się 39 z 43 zabytków gminy objętych wpisem do rejestru zabytków . Śródmieście pełni też ważną rolę gospodarczą. Działa tu ponad 15% ogółu firm zarejestrowanych w CEiDG. Dzielnica Śródmieście odgrywa również ważną rolę dla kształtowania lokalnej tożsamości mieszkańców miasta oraz wizerunku i promocji Żor.

Znaczenie rozwojowe podobszaru Rój wynika natomiast przede wszystkim z koncentracji na  tym terenie znaczącej części gminnego zasobu mieszkaniowego (10% powierzchni mieszkalnej w zasobie komunalnym oraz 16% mieszkańców wszystkich lokali komunalnych w  gminie). Jednocześnie w dzielnicy tej odnotowywano w wielu przypadkach najbardziej niekorzystne wartości wskaźników obrazujących problemy społeczne, często przekraczające wartości referencyjne nawet dwukrotnie. Widoczna była koncentracja m.in. takich problemów społecznych jak: ubóstwo, bezrobocie, dysfunkcje rodzin (przemoc, alkohol, rodziny niepełne) czy niska aktywność obywatelska. Efekty przyszłych działań rewitalizacyjnych na tym podobszarze powinny zatem w istotny sposób przyczynić się do  poprawy spójności społecznej w skali całego miasta. W granicach podobszaru Rój znajdują się także tereny po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” (wcześniej „ZMP”), funkcjonującej od końca lat 1970. do połowy lat 1990. ubiegłego wieku wraz z towarzyszącym jej osiedlem mieszkaniowym Gwarków pełniącym funkcje zaplecza mieszkaniowego dla górników i ich rodzin. Obecnie obszar ten charakteryzuje się dużym stopniem dekapitalizacji obiektów i towarzyszącej im infrastruktury. Pozostałością po kopalni są niszczejące budynki po siedzibie administracji kopalni oraz stołówce, a także olbrzymi betonowo-asfaltowy plac, który kilkadziesiąt lat temu pełnił funkcję zakładowego parkingu dla pracowniczych autobusów i samochodów.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Żory

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również