Wiadomości z Żor

Czy Twoja umowa na odbiór odpadów komunalnych, jest zgodna z obowiązującymi przepisami?

  • Dodano: 2022-07-11 11:00

Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie jest zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, jednakże jest obowiązany do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór zebranych na terenie nieruchomości odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) zwanej dalej ucpg. Ponadto ma obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez ww. podmioty.

Postanowienia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ucpg zapewniają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to tzw. system pięcio-pojemnikowy-workowy tj. musi być pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane), brązowy pojemnik/worek na bioodpady, niebieski pojemnik/worek na papier, zielony pojemnik/worek na szkło oraz żółty pojemnik/worek na metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

Niezależnie od tego, czy właściciel danej nieruchomości niezamieszkałej wytwarza wszystkie frakcje odpadów komunalnych czy też nie, ustawodawca przyjmuje pewnego rodzaju fikcję, że takie odpady są i mogą być przez niego wytwarzane. W konsekwencji jego umowa z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej musi obejmować wszystkie frakcje. Bez znaczenia przy tym jest możliwość udowodnienia (wykazania) przez właściciela takiej nieruchomości, że w praktyce nie wytwarza określonej frakcji.

Jakie sankcje może nałożyć wójt, burmistrz bądź prezydent jeśli umowa jest nieprawidłowa?

Jeśli umowa nie zawiera postanowień o odbieraniu wszystkich frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z art. 6 ust. 5b ucpg wójt, burmistrz bądź prezydent wzywa strony (zarówno właściciela, jak i przedsiębiorcę) do usunięcia uchybień. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości w ogóle nie ma umowy bądź też jest ona zawarta z podmiotem, który nie jest wpisane do rejestru działalności regulowanej, wójt, burmistrz bądź prezydent  nie wzywa do jej zawarcia, lecz od razu  przystępuje do doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

Co grozi za brak prawidłowo zawartej umowy?

Brak prawidłowo zawartej umowy skutkuje wydaniem z urzędu decyzji, w której ustala się:

  1. Obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
  2. Wysokość opłat;
  3. Terminy uiszczania opłat;
  4. Sposób i terminy udostępniania pojemników w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich odbioru.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Wydawana jest na okres 1 rok, nie przewidując przy tym możliwości skrócenia tego okresu.

Szczegółowych informacji udziela: Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Żory, nr telefonu: 32 43 48 156.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.