Katalog firm dodaj firmę

Kancelaria Podatkowa Rowinga

Korzystasz z naszych usług?
Dodaj polecenie »x

Logo Kancelaria Podatkowa Rowinga

ul. Rybnicka 248
44-240 Żory

Godziny otwarcia: 7:00-15:00

 • Poniedziałek: 7:00-15:00
 • Wtorek: 7:00-15:00
 • Środa: 7:00-15:00
 • Czwartek: 7:00-15:00
 • Piątek: 7:00-15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

tel.: 32 434 30 07Kliknij, aby powiększyć mapę

Opis

Wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom firm dzia­ła­ją­cych na na­szym ryn­ku lo­kal­nym. Ofe­ru­je­my sze­reg usług księ­go­wych i po­dat­ko­wych do­sto­so­wa­nych do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb i ocze­ki­wań klien­tów. Na­sza ofer­ta skie­ro­wa­na jest dla przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych w for­mie jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, spół­ek cy­wil­nych i spół­ek pra­wa han­dlo­we­go ocze­ku­ją­cych pro­fe­sjo­nal­nej i rze­tel­nej ob­słu­gi. Świad­czy­my usłu­gi w za­kre­sie do­radz­twa po­dat­ko­we­go, po­dat­ko­wej książ­ki przy­cho­dów i roz­cho­dów, ksiąg han­dlo­wych, ry­czał­tu od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych i ob­słu­gi ka­dro­wo – pła­co­wej.

 

Do­radz­two po­dat­ko­we:

 • po­moc w za­ło­że­niu fir­my
 • au­dy­ty po­dat­ko­we firm
 • re­pre­zen­to­wa­nie po­dat­ni­ków przed or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i są­dem ad­mi­ni­stra­cyj­nym
 • prze­kształ­ca­nie i li­kwi­da­cja firm
 • ofe­ro­wa­nie roz­wią­zań w za­kre­sie opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej

Na­dzór po­dat­ko­wy:

 • we­ry­fi­ka­cja ksiąg ra­chun­ko­wych
 • we­ry­fi­ka­cja spra­woz­dań fi­nan­so­wych
 • kon­sul­ta­cje w ra­mach or­ga­ni­za­cji ra­chun­ko­wo­ści
 • opra­co­wa­nie Po­li­ty­ki Ra­chun­ko­wo­ści

Po­dat­ko­wa książ­ka przy­cho­dów i roz­cho­dów:

 • bie­żą­ca ewi­den­cja ope­ra­cji go­spo­dar­czych
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji środ­ków tr­wa­łych i wy­po­sa­że­nia
 • spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji VAT, PIT
 • spo­rzą­dza­nie ze­znań rocz­nych PIT-36, PIT-36L

Ry­czałt od przy­cho­dów ewi­den­cjo­no­wa­nych:

 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji przy­cho­dów
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
 • spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji VAT
 • spo­rzą­dza­nie ze­znań rocz­nych PIT-28

Księ­gi han­dlo­we:

 • bie­żą­ca ewi­den­cja ope­ra­cji go­spo­dar­czych
 • pro­wa­dze­nie księ­gi głów­nej, po­moc­ni­czej, ewi­den­cji środ­ków tr­wa­łych i wy­po­sa­że­nia  oraz ewi­den­cji dla po­trzeb po­dat­ku VAT
 • spo­rzą­dza­nie mie­sięcz­ne lub kwar­tal­ne de­kla­ra­cji VAT oraz mie­sięcz­ne roz­li­cze­nie po­dat­ku do­cho­do­we­go
 • spo­rzą­dza­nie bi­lan­su z ra­chun­kiem zy­sków i strat, ra­chun­kiem prze­pły­wów pie­nięż­nych oraz przy­go­to­wy­wa­nie in­for­ma­cji do­dat­ko­wej
 • spo­rzą­dza­nie ze­zna­nia rocz­ne­go CIT-8

Ob­słu­ga ka­dro­wo – pła­co­wa:

 • spo­rzą­dza­nie list płac, ra­chun­ków do umów cy­wil­no – praw­nych
 • na­li­cza­nie mie­sięcz­nych za­li­czek na po­da­tek do­cho­do­wy pra­cow­ni­ków
 • wy­li­cza­nie mie­sięcz­nych skła­dek ZUS, spo­rzą­dza­nie de­kla­ra­cji oraz prze­sy­ła­nie ich w for­mie elek­tro­nicz­nej do ZUS
 • spo­rzą­dza­nie in­for­ma­cji o uzy­ska­nych przez pra­cow­ni­ków do­cho­dach i po­bra­nych za­licz­kach na po­da­tek do­cho­do­wy PIT-11, PIT-8B

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Słowa kluczowe: Kancelaria Podatkowa Rowinga, kancelaria podatkowa, doradztwo podatkowe, rachunkowość, księgowość finanse, biuro rachunkowe, podatki, deklaracje podatkowe, gamoń, księgi handlowe

Statystyki: 7564 wyświetleń.

Formularz zapytania

- zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w "formularzu zapytania" przez Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. oraz przez Podmiot do którego będzie wysyłane zapytanie, w celach handlowych.
- prześlij kopię formularza na mój adres e-mail

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot do którego wysyłane będzie zapytanie;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z powyższymi celami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wysłania zapytania.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.

Polecenia i opinie

 •     (2013-08-22)

  Opinia: Fachowa i rzetelna firma.

 •     (2013-08-21)

  Opinia: Polecam za doskonałą optymalizację moich podatków!

Poleć firmę

Jeżeli uważasz, że firma Kancelaria Podatkowa Rowinga jest godna polecenia, napisz opinię i zarekomenduj ją innym.

* - pola obowiązkowe

Publikowane opinie są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Napisali o nas

W portalu nie opublikowano żadnej informacji dot. firmy.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.

Drogi Użytkowniku!

Dokładamy wszelkich starań by korzystanie z naszego serwisu było dla Ciebie komfortowe.

Dlatego staramy się dopasować dostępne w nim treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez administratora danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych.

Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić w przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, a także uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach z naszej Polityki Prywatności.

Przejdź do serwisu