Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Sesja Rady Miasta Żory - kwiecień 2020 r.

  • Dodano: 2020-04-02 08:15, aktualizacja: 2020-04-01 09:46

Najbliższa sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia.

Początek o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

W związku z epidemią koronawirusa trwają ustalenia, związane z zapewnieniem maksymalnych środków bezpieczeństwa oraz dostosowaniem przebiegu sesji Rady Miasta do obowiązujących przepisów prawa.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Miasta.

5. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie sytuacji związanej z epidemią COVID-19 na terenie miasta Żory.

6. Rozpatrzenie spraw:

6.1 Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.

6.2 Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2031.

6.3 Przekazania Komendzie Miejskiej Policji w Żorach środków finansowych.

6.4 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

6.5 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

6.6 Określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Żory w 2020r.

6.7 Założenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Żorach z siedzibą w Żorach na osiedlu Księcia Władysława 28.

6.8 Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory” na lata 2020-2022.

6.9 Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 559/XLIV/18 Rady Miasta Żory z dnia 21.06.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Żory miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6.10 Utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior+ oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach.

6.11 Zmiany statutu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach.

6.12 Przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory.

6.13 Wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 2503/2, stanowiącej własność Gminy Żory.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.

8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.