Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Co się dzieje w ZTK? Mamy odpowiedź Prezydenta Miasta

  • Dodano: 2017-07-20 16:00, aktualizacja: 2017-07-21 09:26

Od kilku dni w mieście głośno w sprawie Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o., które rzekomo mają ulec likwidacji. Sygnały dochodzą przede wszystkim od pracowników ZTK. Swoje stanowisko w sprawie przedstawił prezydent Waldemar Socha.

Wszystko zaczęło się 11 lipca, kiedy to prezes ZTK Olgierd Zaraś spotkał się z pracownikami spółki, w celu poinformowania ich o ograniczeniu działalności Spółki. Ma być z tym związana likwidacja części zakładu, a co za tym idzie – zwolnienia grupowe, które mogę dotyczyć nawet 100 osób. Oznaczało by to, że ZTK przestałoby prowadzić działalność w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania infrastruktury miejskiej, czyli m.in. konserwacji zieleni miejskiej czy remontów dróg. Spółka skupiłaby się na budowie mieszkań czynszowych oraz prowadzeniu Komunalnego Centrum Pogrzebowego.

W sprawie postanowiły zainterweniować Związek Zawodowy Pracowników i Rada Pracowników przy ZTK, które zgodnie z sugestią prezesa Zarasia, wystosowaly oficjalne pismo do prezydenta miasta i rady miejskiej. Proszą oni  o uargumentowanie decyzji o częściowej likwidacji spółki w sytuacji, w której ta posiada nad wyraz dobrą sytuację finansową. Według ZZ i Rady, ZTK nie posiada żadnych zaległości pracowniczych, a wszystkie zobowiązanie reguluje na bieżąco. Ponadto zawracają uwagę na fakt, że Spółka przeprowadziła ostatnio modernizację sprzętu i zakupiła nowe pojazdy, w tym śmieciarki, które miały być wykorzystane przy wywozie odpadów z miasta. Stąd tym bardziej decyzja o likwidacji jest dla wszystkich zaskoczeniem.

Obecnie pracownicy ZTK planują spotkać się z prezydentem Waldemarem Sochą. W miniony poniedziałek część z nich spotkała się z przedstawicielem Kolegium Rady Miasta i prosiła o wyjaśnienia, jednak jak to do tej pory władze miasta nie zajęły żadnego stanowiska. 

Nasza redkacja zwróciła się do prezydenta miasta o zajęcię stanowiska i wyjaśnienie całej sytuacji. Poniżej przedstawiamy otrzymane oświadczenie:

Informacja w sprawie reorganizacji Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o.w Żorach.

Głównym powodem zmian w ZTK Sp. z o.o. w Żorach  jest weryfikacja stanowiska Miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Po dokonanych analizach sposobu realizacji tej gospodarki w obecnym kształcie doszliśmy do wniosku, że najwłaściwszą drogą wywiązania się z nałożonych na gminę obowiązków w zakresie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych innych frakcji odpadów komunalnych (wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.) jest zlecenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jednemu podmiotowi, dysponującemu odpowiednią instalacją do przetwarzania odpadów i dającemu gwarancję wywiązania się z nałożonych na gminę obowiązków. O ile w 2016 roku minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosił 18%, a w 2017 roku -20%, to  w 2018 roku będzie wynosił już  30%, w 2019 roku 40%, a w 2020 roku 50%. Niezrealizowanie tych poziomów recyklingu i odzysku skutkuje nałożeniem na gminę kar, które musiałyby być przeniesione na mieszkańców. Niestety ZTK nie posiada własnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i nie ma szans takiej instalacji posiadać, gdyż Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami nie dopuszcza powstania nowych instalacji tego typu. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że bez radykalnych zmian w systemie gospodarki odpadami Miasto Żory nie miałoby szans wywiązać się z nałożonymi na nie przepisami prawa obowiązkami.

Dlatego po przeprowadzonych dyskusjach w gronie osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w naszym mieście i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory, postanowiono ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów, z gwarancją uzyskania w kolejnych latach odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku. Jednocześnie czynione są przygotowania do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Zakładu Usług Sanitarnych) zainteresowanym podmiotom z branży gospodarki odpadami. Zakłada się, że odbiór odpadów z terenu Żor będzie realizowany w dalszym ciągu z wykorzystaniem tych samych pracowników, sprzętu i obiektów.

Przeniesienie do innego pracodawcy Zakładu Usług Sanitarnych (zatrudniającego około połowy załogi ZTK) oczywiście będzie skutkowało zmianą sytuacji pozostałej części Zakładów. Postanowiono, że głównym przedmiotem działalności ZTK będzie budowa i eksploatacja mieszkań czynszowych w ramach realizowanego w naszym Mieście programu „Z przyszłością w Żorach”, który przewiduje powstanie 1000 nowych mieszkań. Utrzymane byłyby także stałe, całoroczne zlecenia, np. prowadzenie targowisk i cmentarzy. Natomiast ZTK zrezygnowałyby z prowadzenia działalności sezonowej, poddanej silnej konkurencji wolnego rynku, czyli najbardziej ryzykownej dla Zakładów, takiej jak utrzymanie zieleni miejskiej, naprawy i zimowe utrzymanie dróg i terenów miejskich. Doświadczenie pokazuje, że przeprowadzanie przetargów publicznych w tych zakresach daje możliwość uzyskania usług o wymaganej jakości po niższych cenach, co jest ważne z punktu widzenia budżetu miasta.

Ograniczenie działalności ZTK będzie skutkowało utratą około 35 miejsc pracy, co z pewnością jest sytuacją trudną i stresującą dla pracowników, jednak moment na przeprowadzenie takiej operacji jest sprzyjający, ponieważ na żorskim rynku pracy brakuje bardzo dużo pracowników i zwolnieni pracownicy nie powinni mieć problemów ze znalezieniem nowej, nie gorszej pracy. W indywidualnych przypadkach przewidujemy udzielanie pomocy w znalezieniu pracy, tak, aby nikt z obecnych pracowników ZTK nie był poszkodowany.

Prezydent Miasta Żory
Waldemar Socha

Wszystko wskazuje na to, że ZTK rzeczywiście przejdzie reorganizację, jednak wbrew sugestiom pracowników Spółki, pracę utraci 35 osób, a nie 100. Jak będzie faktycznie przekonamy się dopiero w chwili planowanych zmian w ZTK. Wciąż będziemy się przyglądać sprawie.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.